Bulova 2485 Accutron 27B03 Accutron Replacement Watch Band
Bulova Accutron 27B03 Long Accutron Replacement Watch Band